Pripremite tlo za sadnju voćaka

sadnja vocke.jpg Da bi do­bro uspi­je­va­le, ­svim vo­ćka­ma tre­ba do­bro stru­ktu­ri­ra­no, pri­kla­dno ­o­ci­je­đe­no i plo­dno tlo. Plo­dno ilo­va­sto tlo ­savršeno je i na nje­mu se stva­ra­ju vi­so­ki pri­no­si kva­li­te­tna vo­ća. Uz do­bro ocje­đi­va­nje, gli­ne­na tla stva­ra­ju do­bre pri­no­se, ali se u pro­lje­će spo­ri­je za­gri­ja­va­ju ­zbog če­ga ­rast i plo­do­noš­enje mo­gu ka­sni­ti.

Pje­sko­vi­ta tla su obi­čno ma­nje plo­dna od osta­lih, a na va­pne­na­stim tli­ma mo­že do­ći do ja­ke klo­ro­ze ­zbog ne­do­sta­tka man­ga­na i že­lje­za.

Važne rupe

Tlo s ra­zi­nom ph od 6-6,5 ide­al­no je za sve vo­ćke, ­osim za bo­ro­vni­ce ko­je tre­ba­ju ki­se­lo tlo s ph 4-5,5. Tla ko­ja ima­ju ph ­ispod 5,8 tre­ba­te va­pni­ti. Sa­di­te li na tlu či­ji je ph ­iznad 7, da bi ste sni­zi­li ph, tlo re­do­vi­to po­si­paj­te amo­nij-sul­fa­tom i mal­či­raj­te ki­se­lim kom­po­stom.

Bilj­ke mo­že­te na­ba­vi­ti kao sa­dni­ce go­log ko­ri­je­na ili u kon­tej­ne­ri­ma. Kon­tej­ner­ske sa­dni­ce mo­gu se na­ba­vi­ti ci­je­le go­di­ne, a one go­log ko­ri­je­na pot­kraj je­se­ni i zi­mi.

Ve­ći­na bo­bi­ča­stog vo­ća i ne­ke sta­blašice je­su sa­mo­o­plo­dne, jer stva­ra­ju plo­do­ve bez po­tre­be da kul­ti­var ­opraš­ivač ra­ste u bli­zi­ni. No ja­bu­ke, kruške, go­to­vo sve trešnje i ne­ke šlji­ve ni­su po­u­zda­ni sa­mo­o­prašiva­či. Da bi ima­le ­uspješan ­urod, sa­mo­ste­ril­ne kul­ti­va­re tre­ba ­oprašiva­ti dru­gi kul­ti­var ­iste vr­ste vo­ća. Da bi došlo do stra­no­o­plo­dnje,vri­je­me cva­tnje ra­zli­či­tih kul­ti­va­ra mo­ra se po­kla­pa­ti.

Kon­tej­ner­ske sa­dni­ce mo­že­te po­sa­di­ti u bi­lo ko­je do­ba go­di­ne, ­osim ka­da je ze­mlja za­mr­znu­ta, na­to­plje­na vo­dom ili pri­li­kom suše. Sa­dni­ce go­log ko­ri­je­na naj­bo­lje je sa­di­ti od je­se­ni do ra­nog pro­lje­ća.

Sa­di­te li ve­ći ­broj sta­ba­la, iz­mje­ri­te te­ren i ozna­či­te mje­sta za sa­dnju. Isko­paj­te ru­pu za sva­ko sta­blo ko­ja je za 1/3 šira od ko­ri­je­nja; dno ru­pe učvr­sti­te i na­či­ni­te ma­len hu­mak. U ru­pu po­sta­vi­te ko­lac  7 cm po­da­lje od sre­dišta da bi sta­blo mo­glo ra­sti u širi­nu. Sta­blo po­sta­vi­te u ru­pu i pro­vje­ri­te je li ko­rje­nov ­vrat u ra­zi­ni tla. Raširi­te ko­ri­je­nje.

Stablo pričvrstiti za kolac


Po­stu­pno ispu­nja­vaj­te ru­pu ze­mljom, dok isto­do­bno dru­ga oso­ba dr­ži sta­blo uspra­vno; po­vre­me­no ga pro­tre­sa da bi se ze­mlja oko ko­ri­je­nja sle­gla. Ka­da je ru­pa go­to­vo pu­na učvr­sti­te tlo i izra­vnaj­te ­površinu.Ve­zi­com pri­čvr­sti­te sta­blo za ko­lac i izme­đu sta­bla i kol­ca sta­vi­te čvr­st ma­te­ri­jal da bi­ste spri­je­či­li tre­nje. Kako dekorirati interijere i eksterijere biljkama pitajte na adresi MBM (Dolenice bb, Zagreb, Put Dulova 11, Split, Čavle 5, Rijeka, Makarska 25, Đakovo, Cehovska 13, Varaždin, Sv. Filip i Jakov).

Jutarnji.hr