ugg boots clearancecheap ugg bootsugg boots on saleuggs for cheapcheap uggsugg boots cheapugg boots clearanceCustom NFL Jerseyugg boots cheapcheap uggscheap ugg bootsugg boots on saleuggs for cheap

cheap ugg bootsugg tassel 5835 bootsugg metallic tall 5812 bootsugg classic short 5251 bootsugg classic short 5281 bootsugg classic short 5800 bootsugg classic short sparkles 3161 bootsugg classic tall 5815 bootsugg fox fur 5685 bootsugg jimmy choo 5838 bootsugg classic paisley 5831 bootsugg classic mini 5854 bootsugg bailey button 5803 bootscheap uggs for kidsugg bailey button 5991 bootsugg bailey button fancy 5809 bootsugg bailey button triplet 1873 bootsugg classic short 5825 bootsugg classic fancy 5998 bootscheap uggs for men ugg classic mini 5854 boots cheap uggs for women

cheap uggsugg bailey button miniugg classic short sparklesugg classic cardyugg nightfallugg classic miniugg roxyugg sheepskin cuffugg slippersugg classic tallugg bailey buttonugg bailey buttoncheap uggs for menugg bailey button tripletugg classic shortcheap uggs for kidsugg neumelugg fox fur shortugg classic shortcheap uggs for womenugg bailey button tripletugg classic shortugg classic tall

ugg boots cheapugg sheepskin cuffugg bailey button tripletugg accessoryugg bailey button miniugg gloveugg classic cardyugg boots for menugg earmuffugg classic shortugg classic miniugg classic shortugg classic talluggs for womenugg fox furugg bailey buttonugg ballet flatsugg boots for kidsugg sandalsugg bailey buttonugg sneakersugg bailey button tripletcasualsugg classic shortugg classic tall

Pripremite tlo za sadnju voćaka Ispis E-mail

sadnja vocke.jpg Da bi do­bro uspi­je­va­le, ­svim vo­ćka­ma tre­ba do­bro stru­ktu­ri­ra­no, pri­kla­dno ­o­ci­je­đe­no i plo­dno tlo. Plo­dno ilo­va­sto tlo ­savršeno je i na nje­mu se stva­ra­ju vi­so­ki pri­no­si kva­li­te­tna vo­ća. Uz do­bro ocje­đi­va­nje, gli­ne­na tla stva­ra­ju do­bre pri­no­se, ali se u pro­lje­će spo­ri­je za­gri­ja­va­ju ­zbog če­ga ­rast i plo­do­noš­enje mo­gu ka­sni­ti.

Pje­sko­vi­ta tla su obi­čno ma­nje plo­dna od osta­lih, a na va­pne­na­stim tli­ma mo­že do­ći do ja­ke klo­ro­ze ­zbog ne­do­sta­tka man­ga­na i že­lje­za.

Važne rupe

Tlo s ra­zi­nom ph od 6-6,5 ide­al­no je za sve vo­ćke, ­osim za bo­ro­vni­ce ko­je tre­ba­ju ki­se­lo tlo s ph 4-5,5. Tla ko­ja ima­ju ph ­ispod 5,8 tre­ba­te va­pni­ti. Sa­di­te li na tlu či­ji je ph ­iznad 7, da bi ste sni­zi­li ph, tlo re­do­vi­to po­si­paj­te amo­nij-sul­fa­tom i mal­či­raj­te ki­se­lim kom­po­stom.

Bilj­ke mo­že­te na­ba­vi­ti kao sa­dni­ce go­log ko­ri­je­na ili u kon­tej­ne­ri­ma. Kon­tej­ner­ske sa­dni­ce mo­gu se na­ba­vi­ti ci­je­le go­di­ne, a one go­log ko­ri­je­na pot­kraj je­se­ni i zi­mi.

Ve­ći­na bo­bi­ča­stog vo­ća i ne­ke sta­blašice je­su sa­mo­o­plo­dne, jer stva­ra­ju plo­do­ve bez po­tre­be da kul­ti­var ­opraš­ivač ra­ste u bli­zi­ni. No ja­bu­ke, kruške, go­to­vo sve trešnje i ne­ke šlji­ve ni­su po­u­zda­ni sa­mo­o­prašiva­či. Da bi ima­le ­uspješan ­urod, sa­mo­ste­ril­ne kul­ti­va­re tre­ba ­oprašiva­ti dru­gi kul­ti­var ­iste vr­ste vo­ća. Da bi došlo do stra­no­o­plo­dnje,vri­je­me cva­tnje ra­zli­či­tih kul­ti­va­ra mo­ra se po­kla­pa­ti.

Kon­tej­ner­ske sa­dni­ce mo­že­te po­sa­di­ti u bi­lo ko­je do­ba go­di­ne, ­osim ka­da je ze­mlja za­mr­znu­ta, na­to­plje­na vo­dom ili pri­li­kom suše. Sa­dni­ce go­log ko­ri­je­na naj­bo­lje je sa­di­ti od je­se­ni do ra­nog pro­lje­ća.

Sa­di­te li ve­ći ­broj sta­ba­la, iz­mje­ri­te te­ren i ozna­či­te mje­sta za sa­dnju. Isko­paj­te ru­pu za sva­ko sta­blo ko­ja je za 1/3 šira od ko­ri­je­nja; dno ru­pe učvr­sti­te i na­či­ni­te ma­len hu­mak. U ru­pu po­sta­vi­te ko­lac  7 cm po­da­lje od sre­dišta da bi sta­blo mo­glo ra­sti u širi­nu. Sta­blo po­sta­vi­te u ru­pu i pro­vje­ri­te je li ko­rje­nov ­vrat u ra­zi­ni tla. Raširi­te ko­ri­je­nje.

Stablo pričvrstiti za kolac


Po­stu­pno ispu­nja­vaj­te ru­pu ze­mljom, dok isto­do­bno dru­ga oso­ba dr­ži sta­blo uspra­vno; po­vre­me­no ga pro­tre­sa da bi se ze­mlja oko ko­ri­je­nja sle­gla. Ka­da je ru­pa go­to­vo pu­na učvr­sti­te tlo i izra­vnaj­te ­površinu.Ve­zi­com pri­čvr­sti­te sta­blo za ko­lac i izme­đu sta­bla i kol­ca sta­vi­te čvr­st ma­te­ri­jal da bi­ste spri­je­či­li tre­nje. Kako dekorirati interijere i eksterijere biljkama pitajte na adresi MBM (Dolenice bb, Zagreb, Put Dulova 11, Split, Čavle 5, Rijeka, Makarska 25, Đakovo, Cehovska 13, Varaždin, Sv. Filip i Jakov).

Jutarnji.hr 

 
« Prethodna   Sljedeća »
 
Andragog
CROSTONE.hr
 
 
Prijava

Zaboravili ste šifru?Edgar tarot
 
 
Marketing
© 2009 VRT.com.hr - SVE za vaš vrt | Web Development by Zarko Maltar